[Read] ➹ Kadınların En Güzel Tarihi ➵ Françoise Héritier – Girlnailart.us

Kadınların En Güzel Tarihi Etre Femme Comment Vivre En Femme Sur La Plan Te Des Hommes A Chaque Poque, Sa R Ponse Mais Toujours Le M Me Pr Suppos Ce Sexe L Est Le Faible, Le Deuxi Me , L Inf Rieur, Le Subordonn.Y Eut Il Un Temps B Ni O Une Nature F Minine Se Serait Exprim E En Toute Libert Comment Nos Lointaines Grand M Res Vivaient Elles Leurs Amours Et Leurs Maternit S Quand Les Hommes Ont Ils Voulu Contr Ler Le Ventre De Leurs Compagnes Comment, Au Fil Des Si Cles, Les Femmes Traversaient Elles L Enfance, L Adolescence, La Maturit , La Vieillesse Quel Regard A T On Port Sur Elles O En Sommes Nous Maintenant, L Heure Paradoxale Des F Condations Assist Es Et Des Crimes Dits D Honneur Voici Donc Le Grand Roman Des Femmes Dans Un Dialogue Audacieux Qui Fait Tomber Nombre D Id Es Re Ues, Quatre Femmes D Exception Racontent, Sans Jargon Ni Tabous, L Histoire De La Condition F Minine Ce Qu Elles R V Lent Ici, C Est Ce Combat Inou Contre L Ordre Moral, Social Et Sexuel Impos Par Des G N Rations De Monarques, Pr Tres, P Res, Maris, Une Longue Marche Qui Est Loin D Tre Termin E Aujourd Hui, Dans La Soci T , La Famille, Le Couple, L Intimit Du Lit, Sommes Nous Aussi D Gag S Des Vieux Pr Jug S Que Nous Le Pr Tendons

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Kadınların En Güzel Tarihi book, this is one of the most wanted Françoise Héritier author readers around the world.

[Read] ➹ Kadınların En Güzel Tarihi ➵ Françoise Héritier – Girlnailart.us
 • 268 pages
 • Kadınların En Güzel Tarihi
 • Françoise Héritier
 • Turkish
 • 02 October 2019
 • 9786053608875

10 thoughts on “Kadınların En Güzel Tarihi

 1. says:

  Kad nlar n tarihin ilk g nlerinden beri t m haklar n on y llar y z y llar s ren m cadeleler sonucu ald n ve co rafyaya, etnik gruba g re bunun bug n bile ger ekle medi i yerlerin oldu unu, bat k lt r n n g stermelik e itlik anlay n ok iyi anlatm Feminizm diyince t yleri diken diken olup, bir yandan da kad n haklar savunucusuyum diyenler de okuyabilir, ho lanmad klar y zle emedikleri o sert k eler bu kitapta yok Ki isel h...

 2. says:

  Bu kitaptan bana kalan baz arp c bilgiler Tarih ncesinde anaerkil toplumlar oldu una dair hi bir kan t olmamas Bu konudaki s ylencelerin de antropologlar taraf ndan, ataerkil toplumlar n kendilerini gerek elendirmek i in uydurdu u hikayeler oldu u fikri Olumlu olumsuz ikilemelerin yayg nl ve buradaki olumlu y nlerin genelde erkekle ba da t r lmas Mesela dinginli in st nl k olarak g r ld Hint toplumunda dinginli i bir eril zellik olarak g r lmesi Kad nlara y nelik a lar boyu s ren b y k bir haks zl n var oldu unu d n yorum Bunun en g zel g stergelerinden biri u Kutsal kitaplarla tespit edilmi d nemlerde kad n karakterlerin ne kadar nemli, belirleyici oldu unu d n n B...

 3. says:

  Kitap ismi ile tezat bir ekilde, tarih boyunca s n rl say da kad n n ula t haklar de il, kad nlar n hemen hemen hepsinin tarih boyunca kar la t zorluklar , m cadeleleri ve kazan mlar anlat yor zellikle kitab n kad nlar n tarihine antropolojik bir bak a s ile bakma...

 4. says:

  Feminist fikirlerle bar k oldu um halde feminist kimli iyle n plana kmay seven insanlarla pek anla amayan biri olarak ad ndan, kapa ndan, her yan ndan feminizm akan bu kitab sevip sevmeyece imi bir hayli merak ediyordum Be zerinden verecek kadar sevdim Yani, iyi say l r seviyesi.Kitab n bana g re en g zel yan 3 tane k lt rl , bilgili ki inin genel olarak g zel haz rlanm , toplumu ilgilendiren sorular cevapl yor olu uydu Her biri yetkin bir antropolog, bir tarih i bir de filozof ne zerine sorular cevaplasa bana g re okunmaya de erdir zaten B yle olunca da kad n ba l tek ba na ok ilgimi ekmese de hemen her ba l ktan bir eyler rendi im bu kitab sevdi imi s yleyebilirim Kitab n sonlar na do ru bitsin art k diye bekledim ama olsun katlanmas ok zor de ildi.Konusunun ilgi alan m olmay n bir yana koyarsak kitapla ilgili beni en ok zorlayan ey kitab n ok fazla Frans z k lt r esi bar nd r yor olmas yd Tan mad m siyaset iler, tan mad m edebiyat lar, tan mad m tarihi d nemler okumam ve anlamam zorla t rd Bir de dil konusu a ld ki liseden beri nefret etti im frans zcaya ok fazla maruz kald m ve ok s k ld m Ayr ca, baz sorular tarafl ve rahats z edici buldum Sorular soran yazar n da cevap verenlerin aksine benim sevmedi im feministlerin grubunda yer ald n d nd m.Kitab n bende yaratt en nemli fark ndal k bug n bize normal g r nen bir ok hakk elde edebilmek i in kad nlar n zorlu m cadeleler verdi iydi Bu ger e i unutmamal y m dedim kendi kendime.Sonu olarak, bu kitab n kad n konusuna...

 5. says:

  ok g zel kitapt ama nc kad n n homofobik oldu unu d nd mden 4 verdim.

 6. says:

  Kitap b l mden, yazar n alan nda bilgili konu mac yla yapt konu malardan olu mu tur lk b l mde antropolog Fran oise Heritier i okurken iki g r ne kat lmad m ve yanl oldu unu d n yorum halen Biri tarihsel s re ten verdi i rnekte Yugoslavya da M sl manlar n s rf Hristiyanlar M sl manla t rma ad alt nda tecav z ettiklerinden bahsetmi Yugoslavya da Hristiyanlar taraf ndan Bo naklara toplama kamplar nda tecav zler yap ld belgelenmi tir Aksi ise iddia edilemez Di er bir konu yine M sl man toplumlarda erkek s nnetleriyle birlikte kad n s nnetlerinin oldu undan bahsederek genelleme yapm fakat bir ok M sl man lkede kad n s nneti uygulanmam ve uygulanmamaktad r Olanlar vard r ama direk bir genelleme yapmas beni ba tan kitapla ilgili pheye d rm t kinci ve nc b l mlerde Michel Perrot ve Slyviane Agacinski feminizm her haliyle ve her alanda ele al nm...

 7. says:

  Kad nlar n tarihi daha ok Avrupa ya odaklansa da ok g zel bir ekilde anlat lm T m feministler okumal Bana Naz m n iirini de hat rlatt kitap Ve kad nlar bizim kad nlar m z korkun ve m barek elleri ince, k k eneleri, kocaman g zleriyle anam z, avrad m z, yarimiz ve sanki hi ya anmam gibi len ve sofram zdaki yeri k z m zden sonra gelen ve da lara ka r p u runda hapis yatt m z ve ekinde, t t nde, odunda ve pazardaki ve kara sabana ko ulan ve a llarda lt s nda yere sapl b aklar n oynak, a...

 8. says:

  AMHA un mauvais livre, si l on s en tient aux faits un des rares que je n ai pas pu terminer peut tre s am liore t il au fur et mesure de son d roulement Beaucoup trop d approximations, de pr jug s ou de raccourcis finissent par nuire la cr dibilit des auteur e s ...

 9. says:

  lecture essentielle

 10. says:

  Really drove home just how recent it s been since women have been deemed to be worthy of human rights.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *